Најдобри резултати во регионот за транспарентноста на јавните документи се Србија со индекс 50,2, потоа Црна Гора со 36,5, Косово со 34,2 и Северна Македонија со 27,4. Зад неа е Албанија со 24,8 поени, а последна е Босна, говорат податоците на „Опен дата Косово“.

Индексот за регионална отвореност го процени степенот на институционална отвореност во Западен Балкан кон луѓето и општеството според следните четири водечки принципи: (1) транспарентност, (2) пристапност, (3) интегритет и (4) достапност и се однесува на периодот 2019 година- 2022 година.

Отворените владини податоци значат дека информациите достапни и се објавуваат на канали до кои секој може да пристапи без никакви ограничувања. Студијата финансирана од Обединетите нации истакнува дека количината на податоци ја зголемува транспарентноста кон граѓаните и ја прави работата на владата поразбирлива.

Владите можат да поттикнат развој на нови бизниси и модерни услуги насочени кон граѓаните преку промовирање на бесплатното користење, повторна употреба и споделување на сетови на податоци.

-Преку онлајн дистрибуцијата на Отворени податоци, неколку земји презедоа иницијативи за транспарентност од нивните влади и јавни институции, но Албанија има лош ранг во споредба со регионот, пишува Монитор.

На пример, Министерството за финансии во Албанија има објавено вкупно 26 документи, додека истото министерство во Северна Македонија има објавено 42 документи, во Косово 54 и во Црна Гора речиси 41

Министерството за здравство на Албанија е слабо, не објавува никаков документ во односниот период. Додека Министерството за здравство во Црна Гора има објавено 8 документи, во Македонија 18 документи, а косовското само 2 документи.

Исто така, Министерството за правда во Албанија има најмал број на документи објавени на интернет со само 3, додека истото министерство во Црна Гора има објавено 16 документи, Северна Македонија 11 документи и Косово 31 документ.

Дигитализацијата им даде на владите значајни можности за подобрување на ефикасноста и испораката на јавните услуги преку транспарентност на податоците, но не сите влади во балканскиот регион ја користат ефикасно.

Албанската влада направи чекори напред со дигитализацијата на владините служби, но е помалку транспарентна од другите земји во регионот во објавувањето на официјални документи во јавноста.