По добиената пријава во ЦУК, за зголемување на водостојот и излевање на Крива Река во село Опила во општина Ранковце, Секторот за операции и координација на ЦУК преку Регионалниот центар за управување со кризи Крива Паланка, веднаш ги извести Општина Ранковце и побара да се излезе на лице место и да се направи увид во состојбата.

ЦУК известува, по направениот увид од страна на Општина Ранковце, дека во еден дел околу мостот, за којшто е добиена пријавата, има излевање на реката на околните земјени патеки. Конкретно под вода е една нива и импровизирано игралиште. Причината за ваквата состојба е констатирано дека најверојатно е нерасчистеното корито од бујната распространетата вегетација.

Мерки за расчистување општина Ранковце ќе преземе веднаш по смирување на водата во речното корито и повлекување на истата, на веќе дефиниран простор, известува ЦУК.