Министерството за труд и социјална политика врши исплата на долунаведените права за месец јануари 2020 година:

 • Гарантиран детски додаток;
 • Детски додаток;
 • Посебен додаток за месец 02/2020;
 • ЕПП за новороденче;
 • Родителски додаток за трето дете;
 • Родителски додаток за четврто дете;
 • Социјална сигурност – СОЦИЈАЛНА ПЕНЗИЈА;
 • Студирање;
 • Гарантирана минимална помош ГМП;
 • Социјална парична помош;
 • Туѓа нега;
 • Постојана парична помош;
 • Еднократна парична помош;
 • Мобилност и слепило;
 • Цивилна инвалиднина;
 • Социјано домување;
 • СПП Азиланти;
 • Азиланти домување;
 • Парична помош за згрижувач.