Според податоците на Државниот завод за статистика, во IV тримесечје од 2021 година, активното население во
Република Северна Македонија изнесува 937 482 лица, од кои вработени се 795 276, а 142 206 лица се невработени.

Стапката на активност во овој период е 55.7, стапката на вработеност 47.3, додека стапката на невработеност
изнесува 15.2.