Импресум

Главен уредник: Јорданчо Миневски

Редакција: 
Христина Стојановска
Стефан Димитровски