Владата, на предлог на Министерството за економија, донесе Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2024 година.

Летното сметање на времето во 2024 година започнува на 31 март во 02:00 часот, така што со поместување за еден час нанапред времето во 02:00 часот, се смета како 03:00 часот. Летното сметање на времето завршува на 27 октомври во 03:00 часот, така што со поместување за еден час наназад времето во 03:00 часот, се смета како 02:00 часот. Одлука за воведувањето летното сметање на времето е согласно Законот за сметање на времето („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/96 и 16/97) и согласно европски директиви.